De ver­bou­wing

De ver­bou­wing van Kattencafé Poespas is gro­ten­deels gere­a­li­seerd door de men­sen van Rondomzorg, cli­ën­ten, vrij­wil­li­gers en bege­lei­ders. Een aan­tal klus­sen is uit­be­steed aan bijv. een instal­la­tie­be­drijf. Een spe­ci­a­le ver­mel­ding is voor het Rondomzorg Voormekaar Team. Van ont­werp tot bestek, bere­ke­ning t.b.v. de ver­gun­ning­aan­vraag, uit­voe­ring, bouw en ver­bouw, alles kan!