Het is lunch­tijd! Komt dat proe­ven!

Bij Kattencafé Poespas kun je van dins­dag tot en met zater­dag van 11:00 tot 16:00 uur tus­sen de kat­ten neer­strij­ken voor luxe tosti’s, ver­se soep en een over­heer­lij­ke pla­te. Natuurlijk samen­ge­steld met bio­lo­gi­sche, eer­lij­ke pro­duc­ten uit de omge­ving; die we halen bij bedrij­ven die wij zorg­vul­dig heb­ben geko­zen. Houd onze Facebook pagi­na in de gaten om de komen­de tijd ken­nis te maken met onze part­ners, zoals Buurvrouw Durkje, Slager Bijlsma en Bierbrouwerij Noarder Dragten!

 

High Tea/Cream Tea?

De Cream Tea ver­vangt de High Tea’s waar we de afge­lo­pen maan­den veel men­sen van heb­ben mogen laten genie­ten. We gaan van­af heden lang­zaam wer­ken naar een Britse keu­ken en dan kun­nen we de term High Tea niet meer blij­ven gebrui­ken. High Tea is in Groot Brittannië name­lijk het diner en staat alleen in Nederland en Duitsland bekend als een thee­feest op de mid­dag. De ver­se sco­nes (typi­sche Engelse zoe­te brood­jes) met ori­gi­ne­le clot­ted cream en huis­ge­maak­te jam blij­ven wel ver­krijg­baar als “Cream Tea”. Wil je toch een high tea uit­ge­breid thee­feest? Neem dan con­tact met ons op. We staan altijd open voor spe­ci­a­le wen­sen.

Dat duur­de best even…

Toen we eind vorig jaar start­ten met PoesPas kon­den we nog hele­maal niets in onze keu­ken; daar werd name­lijk nog vol­op ver­bouwd. Dat deden we zo veel moge­lijk met onze eigen mede­wer­kers en deel­ne­mers waar­door we veel leer­za­me, uit­da­gen­de erva­rings­plaat­sen cre­ëer­den. Omdat we natuur­lijk geen bouw­be­drijf zijn bete­kent dat wel dat din­gen niet met­een per­fect zijn en iets lan­ger duren. Ook de voed­sel­vei­lig­heid goed neer­zet­ten kost­te de nodi­ge tijd en inspan­ning. Nu alle punt­jes op de “i” zijn gezet kun­nen we ein­de­lijk van start met lunch. En ook daar­in zijn we natuur­lijk nog vol­op aan het ont­wik­ke­len: mocht je dus ver­be­ter­pun­ten heb­ben, geef het dan voor­al bij ons aan!