Wie zijn wij?

 

Jindra

jindraJindra gaat over de dier­ver­zor­ging. Ze loopt sta­ge van­uit haar oplei­ding Diermanagement aan het Van Hall Instituut in Leeuwarden. Daarnaast geeft ze voor­lich­ting over de kat­ten, kat­ten in het alge­meen en is zij actief in de bedie­ning.


Rondomzorg

Rondomzorg is een klein­scha­li­ge zorg­aan­bie­der in Leeuwarden. Directieleden Daniëlle Rubingh en René de la Porte heb­ben samen meer dan 50 jaar erva­ring in de zorg en draai­en ook nu nog mee op de werk­vloer. Vanuit ide­a­lis­me zijn ze Rondomzorg gestart. Er wordt zorg gebo­den in de vorm van beschermd en bege­leid wonen, ambu­lan­te zorg, dagprogramma’s, par­ti­ci­pa­tie­plaat­sen, jeugd­zorg en basis-ggz.
Daniëlle en René

Daniëlle en René

Een van de doel­stel­lin­gen van Rondomzorg is dat winst uit de onder­ne­ming terug­vloeit naar de zorg­ver­le­ning. De bedoe­ling hier­van is om de zorg betaal­baar te hou­den en ook zorg te kun­nen bie­den aan men­sen die daar­voor niet vol­doen­de finan­ci­ë­le mid­de­len heb­ben of krij­gen. Dus ook de winst die Kattencafé Poespas maakt vloeit terug naar de zorg.