Zorg

Bij Rondomzorg zijn meer­de­re moge­lijk­he­den voor dagprogramma’s. Kattencafé PoesPas heeft diver­se func­ties te bie­den aan men­sen die een dag­pro­gram­ma nodig heb­ben. Voorbeelden: bedie­ning, keu­ken, admi­ni­stra­tief. Vraag naar de moge­lijk­he­den.

Arbeidstraining

Jongeren en jong vol­was­se­nen met een beper­king heb­ben het vaak moei­lij­ker om hun oplei­ding af te ma­ken, sta­ge­plaat­sen te vin­den en heb­ben moei­te met the­o­re­tisch onder­wijs. Tromptheater en Kattencafé PoesPas bie­den een bescherm­de en ontwikke­lingsgerichte plek om beroepsvaardig­heden te leren. Dingen als op tijd ko­men, goed met gereed­schap­pen enma­te­ri­a­len om­gaan, soci­a­le vaar­dig­he­den en al die ande­re din­gen die nodig zijn om je op­leiding af te maken en bij een baas te kun­nen wer­ken. Tromptheater en Kattencafé PoesPas bie­den plaats aan jon­ge­ren van prak­tijk­on­der­wijs, clus­ter 4 onder­wijs en het MBO. Er wordt gewerkt in een 4 fasen­sys­teem aan indi­vi­du­e­le doe­len en werk­pun­ten, vol­gens een bege­lei­dings­plan onder verantwoorde­lijkheid van een gedrags­we­ten­schap­per. Arbeidstrai­ning kan op zich­zelf staan maar ook inge­zet wor­den als bege­lei­de sta­ge­plaats gekop­peld aan een be­roepsopleiding.

Begeleide Stages

Voor jon­ge­ren met een beper­king en/of gedrags­pro­ble­men is het vaak moei­lijk om pas­sen­de sta­ge­plaat­sen te vin­den. Tromptheater en Kattencafé Poespas bie­den een plek waar kor­te­re en ook lan­ge­re sta­ges moge­lijk zijn, even­tu­eel gekop­peld aan een oplei­ding. Tromptheater en Kattencafé Poespas zijn een erkend sta­ge­be­drijf.

Dagbesteding

Voor men­sen met een psy­chi­sche of ver­standelijke beper­king bie­den Tromptheater en Kattencafé PoesPas een veili­ge en bescherm­de omge­ving met uit­da­gen­de en afwis­se­len­de acti­vi­tei­ten. De kat­ten ver­zor­gen, koken en bak­ken, lun­ches berei­den in de keu­ken, klan­ten hel­pen in de hore­ca en bijv. licht admi­ni­stra­tief werk: er is voor veel men­sen iets moge­lijk. Er is een dui­de­lij­ke dag- en week­structuur, er zijn kun­di­ge (mbo en hbo opge­lei­de) begelei­ders en er is een gedrags­we­ten­schap­per die mee kijkt en advi­seert. Tromptheater en Kattencafé PoesPas zijn voor klan­ten van bui­ten de stad goed bereik­baar, 5 minu­ten fiet­sen van het sta­ti­on. Een dag­deel mee lopen is altijd moge­lijk.