Zorg

Bij Rondomzorg zijn meerdere mogelijkheden voor dagprogramma’s. Kattencafé PoesPas heeft diverse functies te bieden aan mensen die een dagprogramma nodig hebben. Voorbeelden: bediening, keuken, administratief. Vraag naar de mogelijkheden.

Arbeidstraining

Jongeren en jong volwassenen met een beperking hebben het vaak moeilijker om hun opleiding af te ma­ken, stageplaatsen te vinden en hebben moeite met theoretisch onderwijs. Tromptheater en Kattencafé PoesPas bieden een beschermde en ontwikke­lingsgerichte plek om beroepsvaardig­heden te leren. Dingen als op tijd ko­men, goed met gereedschappen enmaterialen om­gaan, sociale vaardigheden en al die andere dingen die nodig zijn om je op­leiding af te maken en bij een baas te kunnen werken. Tromptheater en Kattencafé PoesPas bieden plaats aan jongeren van praktijkonderwijs, cluster 4 onderwijs en het MBO. Er wordt gewerkt in een 4 fasensysteem aan individuele doelen en werkpunten, volgens een begeleidingsplan onder verantwoorde­lijkheid van een gedragswetenschapper. Arbeidstrai­ning kan op zichzelf staan maar ook ingezet worden als begeleide stageplaats gekoppeld aan een be­roepsopleiding.

Begeleide Stages

Voor jongeren met een beperking en/of gedragsproblemen is het vaak moeilijk om passende stageplaatsen te vinden. Tromptheater en Kattencafé Poespas bieden een plek waar kortere en ook langere stages mogelijk zijn, eventueel gekoppeld aan een opleiding. Tromptheater en Kattencafé Poespas zijn een erkend stagebedrijf.

Dagbesteding

Voor mensen met een psychische of ver­standelijke beperking bieden Tromptheater en Kattencafé PoesPas een veili­ge en beschermde omge­ving met uitdagende en afwisselende activiteiten. De katten verzorgen, koken en bakken, lunches bereiden in de keuken, klanten helpen in de horeca en bijv. licht administratief werk: er is voor veel mensen iets mogelijk. Er is een duidelijke dag- en week­structuur, er zijn kundige (mbo en hbo opgeleide) begelei­ders en er is een gedragswetenschapper die mee kijkt en adviseert. Tromptheater en Kattencafé PoesPas zijn voor klanten van buiten de stad goed bereikbaar, 5 minuten fietsen van het station. Een dagdeel mee lopen is altijd mogelijk.