Arbeidstraining

Jongeren en jong volwassenen met een beperking hebben het vaak moeilijker om hun opleiding af te ma­ken, stageplaatsen te vinden en hebben moeite met theoretisch onderwijs. Tromptheater en Kattencafé PoesPas bieden een beschermde en ontwikke­lingsgerichte plek om beroepsvaardig­heden te leren. Dingen als op tijd ko­men, goed met gereedschappen enmaterialen om­gaan, sociale vaardigheden en al die andere dingen die nodig zijn om je op­leiding af te maken en bij een baas te kunnen werken. Tromptheater en Kattencafé PoesPas bieden plaats aan jongeren van praktijkonderwijs, cluster 4 onderwijs en het MBO. Er wordt gewerkt in een 4 fasensysteem aan individuele doelen en werkpunten, volgens een begeleidingsplan onder verantwoorde­lijkheid van een gedragswetenschapper. Arbeidstrai­ning kan op zichzelf staan maar ook ingezet worden als begeleide stageplaats gekoppeld aan een be­roepsopleiding.