Welkom bij Kattencafé PoesPas

voor je buurtIn het kat­ten­café PoesPas kom je terecht in een gezel­lige en hui­se­lijke sfeer. Hier kun je genie­ten van je over­heer­lijke cap­puc­cino of verse munt­thee, ter­wijl je wordt omringd door poes­lieve kat­ten.
Wij kun­nen natuur­lijk niet garan­de­ren dat één van de PoesPas kat­ten jouw schoot uit­kiest om zich eens lek­ker te nes­te­len, maar we zoe­ken de kat­ten wel uit op hun knuf­fel­ver­sla­ving.

Cappuccino Pelican RougePoesPas is ech­ter anders dan andere kat­ten­ca­fés; we gaan wer­ken met cli­ën­ten van zorg­be­drijf Rondomzorg die door hun beper­king niet in een regu­liere bedrijf aan het werk kun­nen. Zij kun­nen bij ons hun talen­ten ont­wik­ke­len, vaar­dig­he­den aan­le­ren en ver­trou­wen krij­gen in zich­zelf. Op deze manier kun­nen zij op hun eigen wijze deel­ne­men aan de maat­schap­pij en met hun talen­ten kleur geven aan het kat­ten­café.

De PoesPas kat

GizmoDe kat­ten die in Kattencafé PoesPas een nieuw thuis gaan vin­den wor­den in samen­wer­king met de die­ren­asiels in Friesland gese­lec­teerd. Daarnaast is er ook plek voor kat­ten van par­ti­cu­lie­ren die zelf niet meer voor hun kat kun­nen zor­gen. Zo zal Gizmo, een 6 jarige rode ex-kater bij ons een warm wel­kom krij­gen. Deze knuf­fe­lige kat heeft recent een ach­ter­poot moe­ten mis­sen. Zijn baas­jes hou­den ziels­veel van hem, maar kun­nen hem niet de aan­dacht geven die hij nodig heeft.

Een kat is het geluk­kigst als zij op haar wen­ken wordt bediend. Het is ook niet voor niets dat gezegd wordt dat een hond een baas heeft en een kat per­so­neel. Om het wel­zijn van kat­ten te waar­bor­gen zijn er daarom een aan­tal regels die aan­slui­ten bij de aard van het beestje. Zo is het onder andere de bedoe­ling dat de kat­ten uit zich zelf naar je toe­ko­men en mogen ze ook niet wor­den opge­tild.