Reserveren (dins­dag t/m zater­dag van 10:00 tot 18:00)

Dit is de reser­ve­rings­pa­gi­na van Kattencafé PoesPas. Reserveren kost niets en levert u de zeker­heid op dat er plek voor u is! Voordat u een reser­ve­ring plaatst is het goed om even het vol­gen­de goed door te lezen. Katten sla­pen veel, gemid­deld wel zo’n 16 uur per dag. Het kan dus zijn dat de kat­ten tij­dens jouw bezoek lig­gen te sla­pen. Hoogstwaarschijnlijk zul­len ze niet alle­maal lig­gen te sla­pen, maar houd er in ieder geval reke­ning mee. Verder zijn er een aan­tal huis­re­gels en is het voor­al goed om relaxed te zijn. De kat­ten zul­len bij onrus­tig gedrag snel­ler geneigd zijn om hun eigen gang te gaan. Onze erva­ring heeft ons geleerd dat wat meer afwach­tend gedrag er voor zorgt dat de kat­ten eer­der toe­na­de­ring zoe­ken.

plattegrond
U kunt nu reser­ve­ren voor dins­dag t/m zater­dag van 10:00 tot 18:00. Er zijn dage­lijks 4 time­slots beschik­baar:

  • 10:00 — 12:00
  • 12:00 — 14:00
  • 14:00 — 16:00
  • 16:00 — 18:00

Hierboven ziet u een plat­te­grond van alle tafels en plaat­sen die te reser­ve­ren zijn. Geef hier­on­der de tijd en datum op wan­neer u graag wilt reser­ve­ren en er wordt geke­ken wel­ke tafels er nog vrij zijn. Het kan zijn dat niet alle zit­plaat­sen bij een tafel gere­ser­veerd zijn, dan kunt u aan­schui­ven bij deze tafel. Geef de gewens­te tijd, datum en aan­tal zit­plaat­sen op en de tafels die nog beschik­baar zijn wor­den auto­ma­tisch weer­ge­ge­ven wan­neer u op de fil­ter knop klikt.

Zoek beschik­ba­re plaat­sen

Hieronder kunt u zoe­ken op datum en tijd naar een beschik­baar time­slot. Klik daar­na op de gewens­te tafel / zit­plaats en reser­veer.

Alle 3 resultaten